Register
Home > Register

     บริษัท สมบูรณ์แอนด์ เอส.พี. รับเบอร์ จํากัด เป็นผู้นําดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางขอบกระจกอาคารสูง
จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีทีมงาน
ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จึงได้รับความไว้ใจวางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลายาวนาน ทางเราจึงต้องการ
บุคลากรเพื่อมารองรับการขยายงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

1. ตําแหน่ง: ฝ่ายผลิต จํานวนที่ต้องการ: หลายอัตรา 

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องาน

 

2. ตําแหน่ง: เด็กติดรถ จํานวนที่ต้องการ: หลายอัตรา 

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องาน

 

สวัสดิการ

 •  ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน
 • อาหาร,เครื่องดื่มฟรี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจําปี
 • วันหยุดประจําปี
 • ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน (ตามเกณฑ์ของบริษัท)

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล คุณกุ้ง บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ เอส.พี. รับเบอร์ จํากัด
โทรศัพท์: 02-183-3322, 089-205-3418
โทรสาร: 02-183-3323